Privacy verklaring

Privacy verklaring Logieverstrekkers op Texel – Versie juni 2018

Uw privacy is voor ons belangrijk!

Als logieverstrekker op Texel spannen wij ons in uw privacy zo goed mogelijk te waar-borgen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons verstrekt.Bij de verwer-king van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbe-scherming. In deze privacy verklaring informeren wij u hoe wij met uw gegevens om-gaan.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle boekingen, reserveringen en verzoeken om informatie die u bij ons doet.

Gegevens [naam logiesverstrekker]:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Postcode en plaats
  • Telefoon
  • KvK nummer

Waarom verwerken wij uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens om uw verblijf op het eiland Texel zo aangenaam mogelijk te maken en om u te kunnen informeren over uw reis, de accommodatie die wij u bieden en de bezienswaardigheden op het eiland Texel. Als u daar toestemming voor geeft houden wij u ook graag na uw verblijf op de hoogte van nieuws over onze diensten en accomodaties en van de mogelijkheden een boeking te doen. Uw toestemming kunt u uiteraard altijd weer intrekken.

Welke gegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

  • Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt waarvan duidelijk is dat deze ge-gevens bedoeld zijn om te verwerken;
  • Voornamen, achternaam, adresgegevens, postcode, woonplaats, land, geboorte-datum, telefoonnummer, e-mailadres, aankomst- en vertrekdatum en de beta-lingsgegevens van degene op wiens naam de boeking is gedaan en eventueel persoonsgegevens van reisgenoten;
  • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via onze website, bijvoorbeeld door het versturen van een reserveringsverzoek, het versturen van een contactformulier of het aanmelden voor de nieuwsbrief.
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt via social media zoals Facebook.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden tenzij u daar zelf toe-stemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt al-leen plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Zo zijn wij in verband met de af te dragen toeristenbelasting verplicht aan de gemeente Texel van uw verblijf de volgende gegevens te verstrekken: uw naam, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum, aantal ge-boekte nachten en aantal personen.

Toegang en Beveiliging Persoonsgegevens

Wij zorgen er voor dat alleen gebruikers van persoonsgegevens toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Iedere ge-bruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht van alle per-soonsgegevens waarvan hij of zij op grond van die toegang kennis neemt.
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van uw gegevens zou kunnen worden gemaakt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om te verzoeken om correctie, verbetering, afscherming of verwijdering van de hem of haar betreffende Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt.

Klachten

U kunt klachten over niet naleving van de bepalingen van dit reglement of klachten om andere redenen aan ons kenbaar maken en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

De Groene Boei
Tel: 06 537 564 67
Mail: info@degroeneboei-texel.nl